Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Účastnický poplatek vracíme v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem nebo dopisem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu
- odesláním přihlášky poštou na adresu provozovny: náměstí 17.listopadu 1611, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Nabídka na školení pro účetní územních samosprávných celků

Školení je zaměřeno na účtování pohledávek a závazků, zejména na přípravu a náležitosti účtování smluvních vztahů z kupních, směnných, nájemních, úvěrových a dalších smluv.
  • Podstata účtů pohledávek a závazků, saldokonto – účetní kniha pohledávek a závazků, význam saldokonta a jeho přínos při sledování stavů úhrad a plateb, dohledávání případných chyb.
  • Příprava účtování pohledávek a závazků u poplatků, odvodových povinností a smluvních vztahů – typy poplatků a smluv, postupy jejich účtování s ohledem na charakter pohledávky/závazku, práce s datumy vzniku a zaúčtování
  • Nezbytné informace, které potřebujeme k zaúčtování, praktické příklady


14.05.2019 9.00 - 13.30 Obecní úřad v Libočanech variabilní symbol 1405
1.900,-
21.05.2019 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 2105
1.900,-

Nabídka na školení pro účetní územních samosprávných celků
Školení je zaměřeno na účtování DPH, rozdělení výkonu veřejné správy a ekonomické činnosti ve vztahu k hlavní a hospodářské činnosti ÚSC.
  • Členění výkonu veřejné správy a ekonomické činnosti dle platných právních předpisů. Definování činností, které jsou předmětem DPH. Běžné účty pro hospodářskou činnost a vykazování hlavní a hospodářské činnosti ve výkazu zisku a ztráty.
  • Práce s datumy a na co mají vliv – datum došlo, datum uskutečnění účetního případu a datum uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Postupy účtování plátců DPH, praktické příklady.


28.05.2019 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 2805
1.900,-

Objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 555847141/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ :  

Přihlašuji na seminář/školení konané dne :

 
paní/pana (vč.titulu):

Účastnický poplatek ve výši  
byl uhrazen z účtu č. 
dne  
 
  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů obchodní firmy A.Haušildová a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010