Všeobecné podmínky

Každý účastník obdrží pohoštění a materiály k probíraným tématům
Účastnický poplatek vracíme v případě, že neúčast bude oznámena 3 pracovní dny před dnem konání.
! Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním semináře nebo školení. Pro účastníky přihlášené po uzávěrce přihlášek, nebo
kteří přijdou na seminář či školení bez zaslání přihlášky je účastnický poplatek o 121,- Kč vč. DPH vyšší.
!
Vyhrazujeme si právo možné změny místa a data konání z organizačních důvodů. Přihlášení zájemci by pak byli včas telefonicky, mailem nebo dopisem informováni.

Přihlásit se můžete: - vyplněním formuláře který naleznete přímo na této stránce
- odesláním e-mailové zprávy - nezapomeňte uvést IČ a celé jméno účastníka vč. titulu
- odesláním přihlášky poštou na adresu provozovny: náměstí 17.listopadu 1611, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba pro evidenci účastníků - paní Šárka Ludvíková tel: 312 246 513
 


Nabídka semináře pro pracovníky obcí
Seminář je určen všem, kteří pracují na obcích a nesou odpovědnost nejen za přípravu komunálních voleb, ale i za realizaci „výměny“ zastupitelstva a předání agendy spojené s funkcí starosty, popř. místostarosty jako vedoucího úřadu. Budeme se věnovat náležitostem spojeným s končícím a zároveň začínajícím funkčním obdobím.
 • Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – se zaměřením na odměňování starostů, místostarostů a dalších členů zastupitelstva dle nového systému odměňování, zejména v souvislosti s ukončením funkčního období
 • Harmonogram příprav pro předání agend úřadu a obce „novému“ zastupitelstvu – protokol pro předání funkce, ukončení platností certifikátů a el. podpisů, podání oznámení do centrálního registru (střet zájmů), inventarizace majetku
 • Souhrn činností vyplývajících z legislativy – co vše se musí stihnout do konce roku


 • přihlášku zašlete do 4. září 2018
11.09.2018 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 1109
1.900,-

Nabídka školení účetní územních samosprávných celků
Školení je určeno mzdovým účetním a pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě návrhu rozpočtu včetně správců rozpočtu.
 • Stručný výklad zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se zaměřením na nový systém odměňování členů zastupitelstev
  - propočty odměn při skončení funkce, proplácení náhrad za nečerpanou dovolenou,
  - stanovení odměn novým členům zastupitelstva,
  - náležitosti předávaných výstupů z mezd při ukončení funkce,
  - praktické ukázky
 • Stručný výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se zaměřením na přípravu návrhu rozpočtu
  - vyrovnaný, schodkový nebo přebytkový rozpočet, příprava návrhu rozpočtu,
  - význam financování a způsoby rozpočtování ke krytí schodku nebo rozpočtových výdajů v dalším období,
  - praktické příklady


 • přihlášku zašlete do 18. října 2018 pro místo konání Libočany
  a do 23. října 2018 pro místo konání Kladno
25.10.2018 9.00 - 13.30 Obecní úřad v Libočanech variabilní symbol 2510
1.900,-
30.10.2018 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 3010
1.900,-

Nabídka školení pro účetní územních samosprávných celků
Školení je určeno pracovníkům podílejících se na pořizování, účtování a evidenci věcných břemen a dlouhodobého majetku pořizovaného z vlastních zdrojů a transferu
 • Evidence a účtování věcných břemen a majetku pořizovaného z vlastních zdrojů a transferu
  - podklady pro evidenci a účtování pořizovaného majetku (smlouvy, rozhodnutí, atd.)
  - účtování majetku včetně přijatého transferu
  - evidence majetku včetně přijatého transferu
  - odpisy a časové rozlišení transferů v evidenci majetku a jejich zaúčtování
  - praktické příklady a vzory pro zaúčtování


 • přihlášku zašlete do 13. listopadu 2018 pro místo konání Kladno
  a do 15. listopadu 2018 pro místo konání Libočany
20.11.2018 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 2011
1.900,-
22.11.2018 9.00 - 13.30 Obecní úřad v Libočanech variabilní symbol 2211
1.900,-

Nabídka semináře pro pracovníky obcí - „Minimum znalostí člena zastupitelstva“
Seminář je určen všem členům zastupitelstva, starostkám, starostům, jejich zástupcům a dalším pracovníkům obcí, podílejících se na správě obce a obecního úřadu.
 • Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – pravomoci starosty, rady, zastupitelstva, povinnosti a odměňování členů zastupitelstva
 • Stručný výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočtová pravidla) - význam a sledování obecního rozpočtu, povinnosti ve vztahu k MFČR a zřízeným organizacím (MŠ, ZŠ, atd.), závěrečný účet
 • Předpisy a povinnosti starostů, místostarostů a členů zastupitelstva – obecní úřad x obec, zaměstnanci, správa majetku, střet zájmů, certifikáty, hesla (datové schránky, spisová služba, CzechPoint, Homebanking, CSÚIS)
 • Souhrn činností vyplývajících z legislativy s termíny plnění


 • přihlášku zašlete do 20. listopadu 2018
27.11.2018 9.00 - 13.30 Dělnický dům, Nám. Svobody 1460, Kladno variabilní symbol 2711
1.900,-

Objednávka

Účastnický poplatek poukažte na náš účet 555847141/0100, s číslem školení nebo semináře jako variabilním symbolem, konstantní symbol 0308.

Váš e-mail:

   
Obec/Městys/Město/Svazek obcí : 

IČ :  

Přihlašuji na seminář/školení konané dne :

 
paní/pana (vč.titulu):

Účastnický poplatek ve výši  
byl uhrazen z účtu č. 
dne  
 
  Poznámka :

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informací o zpracování osobních údajů účastníků seminářů, školení a kurzů obchodní firmy A.Haušildová a uděluji souhlas ke zpracování osobních údajů.

Alena Haušildová © 2010