Již bylo


Červen 2020 - (Kladno)

Prezentační školení uživatelů KEO-W pro zpracování účetnictví v novém programu KEO4 1. část:
•Koncepce programu KEO4 – hlavní rozdíly při zpracování účetnictví oproti KEO-W, nová terminologie, pracovní postupy a možnosti při zpracování
•Systém práce s účetnictvím - dokladové řady – jejich zakládání a vedení, finanční operace - zpracování dokladů v pokladně a bance, práce s číselníky, rozpočtem a saldem, výstupy
•Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem 2. část:
•Ukázky práce při vyhledávání chyb a vytváření opravných dokladů k dokladům a platbám
•Ukázky práce s úpravami tiskových sestav a možnostmi jejich využití
•Ukázky práce s šablonami a jejich dalším využitím v ceníkových položkách
•Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Leden 2019 - (Kladno)

Seminář pro účetní územních samosprávných celků
•Účetní závěrka roku 2019 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů.
•Legislativní změny od 1. 1. 2020 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH.

Listopad 2019 - (Kladno)

Školení pro účetní územních samosprávných celků
•Členění výkonu veřejné správy a ekonomické činnosti dle platných právních předpisů. Definování činností, které jsou předmětem DPH. Běžné účty pro hospodářskou činnost a vykazování hlavní a hospodářské činnosti ve výkazu zisku a ztráty.
•Práce s datumy a na co mají vliv – datum došlo, datum uskutečnění účetního případu a datum uskutečnění zdanitelného plnění.
•Postupy účtování plátců DPH, praktické příklady.

Říjen 2019 - (Kladno)

Kurz nejen pro začínající účetní územních samosprávných celků. Účelem je projít účetnictvím obce od A do Z.
•Základy účetnictví – prvotní doklady, vztah prvotních dokladů k účtové osnově, vzájemné vztahy účetních dokladů s účetními zápisy
•Základy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční rovnice, účty tř.0 – 9, rozvaha, výsledovka, postupy účtování územních samosprávných celků
•Majetek účetní jednotky, druhy, evidence, transfery, odpisy a inventarizace
•Rozpočtová skladba – k čemu slouží, jak ji správně používat, vazby konsolidačních položek, dotace a účelové znaky, porušení rozpočtové kázně

Říjen 2019 - (Kladno)

Prezentační školení uživatelů KEO-W pro zpracování účetnictví v novém programu KEO4 1. část:
•Koncepce programu KEO4 – hlavní rozdíly při zpracování účetnictví oproti KEO-W, nová terminologie, pracovní postupy a možnosti při zpracování
•Systém práce s účetnictvím - dokladové řady – jejich zakládání a vedení, finanční operace - zpracování dokladů v pokladně a bance, práce s číselníky, rozpočtem a saldem, výstupy
•Systém práce s příjmovými agendami – automatické operace, ceníky
•Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem 2. část:
•Příprava a nastavení programu účetnictví KEO4 pro účtování od 1.1.2020 – doporučení co vše přetahnout z programu KEO-W, co je třeba si připravit a časový plán

Duben 2019 - (Kladno)

Prezentační školení uživatelů KEO-W pro zpracování účetnictví v novém programu KEO4
•Koncepce programu KEO4 – hlavní rozdíly při zpracování účetnictví oproti KEO-W, nová ter-minologie, pracovní postupy a možnosti při zpracování
•Systém práce s účetnictvím - dokladové řady – jejich zakládání a vedení, finanční operace - zpracování dokladů v pokladně a bance, práce s číselníky, rozpočtem a saldem, výstupy
•Systém práce s příjmovými agendami – automatické operace, ceníky
•Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Leden 2019 - seminář pro účetní územních samosprávných celků (Kladno)


•Účetní závěrka roku 2018 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
•Legislativní změny od 1. 1. 2019 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH

Listopad 2018 - školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)

Školení je určeno pracovníkům podílejících se na pořizování, účtování a evidenci věcných břemen a dlouhodobého majetku pořizovaného z vlastních zdrojů a transferu
•Evidence a účtování věcných břemen a majetku pořizovaného z vlastních zdrojů a transferu - podklady pro evidenci a účtování pořizovaného majetku (smlouvy, rozhodnutí, atd.) - účtování majetku včetně přijatého transferu - evidence majetku včetně přijatého transferu - odpisy a časové rozlišení transferů v evidenci majetku a jejich zaúčtování - praktické příklady a vzory pro zaúčtování

Říjen 2018 - školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)

Školení je určeno mzdovým účetním a pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě návrhu rozpočtu včetně správců rozpočtu
•Stručný výklad zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 99/2017 Sb., se zaměřením na nový systém odměňování členů zastupitelstev - propočty odměn při skončení funkce, proplácení náhrad za nečerpanou dovolenou, - stanovení odměn novým členům zastupitelstva, - náležitosti předávaných výstupů z mezd při ukončení funkce, - praktické ukázky
•Stručný výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě se zaměřením na přípravu návrhu rozpočtu - vyrovnaný, schodkový nebo přebytkový rozpočet, příprava návrhu rozpočtu, - význam financování a způsoby rozpočtování ke krytí schodku nebo rozpočtových výdajů v dalším období, - praktické příklady

Září 2018 - seminář pro pracovníky obcí (Kladno)

Seminář je určen všem, kteří pracují na obcích a nesou odpovědnost nejen za přípravu komunálních voleb, ale i za realizaci „výměny“ zastupitelstva a předání agendy spojené s funkcí starosty, popř. místostarosty jako vedoucího úřadu. Budeme se věnovat náležitostem spojeným s končícím a zároveň začínajícím funkčním obdobím.
•Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – se zaměřením na odměňování starostů, místostarostů a dalších členů zastupitelstva dle nového systému odměňování, zejména v souvislosti s ukončením funkčního období
•Harmonogram příprav pro předání agend úřadu a obce „novému“ zastupitelstvu – protokol pro předání funkce, ukončení platností certifikátů a el. podpisů, podání oznámení do centrálního registru (střet zájmů), inventarizace majetku
•Souhrn činností vyplývajících z legislativy – co vše se musí stihnout do konce roku

Leden 2018 - seminář pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)


•Účetní závěrka roku 2017 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
•Legislativní změny od 1. 1. 2018 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH

Listopad 2017 - školení pro účetní ÚSC, svazků obcí a příspěvkových organizací (Kladno, Libočany)

Peněžní fondy ÚSC, svazků obcí a příspěvkových organizací
•Stručný výklad § 5 a §§ 29 - 33 zákona č. 250/2000 Sb., rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - tvorba a čerpání fondů – kompetence, podmínky, schvalování a účtování
•Povinnosti příspěvkové organizace vůči zřizovateli – výkaznictví, hospodářský výsledek, tvorba fondů
•Účetní závěrka X Závěrečný účet – rozdíly, náležitosti, schvalování, zveřejňování
•Přiznání k dani z příjmů právnických osob – pomůcky pro vyplnění formuláře, doporučení členění AU, které usnadní práci s výpočtem

Listopad 2017 - školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno)

Jak na přijímané a vydávané zálohy s vyúčtováním
•Problematika přijímaných záloh na nájmy a služby - pomůcky, účty, zaúčtování příjmů a následného vyúčtování
•Problematika vydávaných záloh na běžné nákupy, energie a předplatné - pomůcky, účty, zaúčtování úhrad a následného vyúčtování

Říjen 2017 - školení nejen pro mzdové účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)

Změny v oblasti zdaňování, odměny a náhrady členů zastupitelstev od 1.1.2018
•Novela zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č.99/2017 Sb. - způsob stanovení a propočtu odměn členů zastupitelstev, limity pro mimořádné odměny, podklady pro vyplácení odměn, propočty a náležitosti náhrad
•Změny v oblasti zdaňování - zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění zákona č. 170/2017 Sb., tzv. daňový balíček a zákona č. 200/2017 Sb. – změny od 1.1.2018, sazby, srážková nebo zálohová daň, jak na vyúčtování daní za rok 2017, atd.

Září 2017 - seminář pro pracovníky obcí (Kladno)

Seminář je určen starostkám a starostům, jejich zástupcům a dalším pracovníkům obcí, kteří nesou odpovědnost za chod obce.
•Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění zákona č. 99/2017 Sb., ze dne 8.3.2017 s účinností od 1.1.2018 – představení nového systému odměňování členů zastupitelstev, nároky členů zastupitelstev – náhrady mezd a platů, druhy odměn, jejich navyšování, možnosti mimořádných odměn a omezující limity; nové podmínky projednávání a schvalování odměn zastupitelstvem
•Zákon č. 23/2017 Sb., o rozpočtové odpovědnosti – část - zavedení povinností zveřejňování dokumentů příspěvkovými organizacemi, které schvaluje zřizovatel; odpovědnost a náležitosti schvalování
•Informace o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy ve znění zákona č. 104/2017 Sb.
•o stavu změn zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

Květen 2017 - školení pro účetní a správce rozpočtu územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)

Školení je zaměřeno na zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a na změny zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyvolaných zákonem č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti.
•Novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů s účinností od 21. 2. 2017 – změny při sestavování a zveřejňování rozpočtu, rozpočtového provizoria, střednědobého výhledu a závěrečného účtu včetně jejich návrhů
•Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti – povinnosti veřejné instituce (obec, DSO, příspěvková organizace), rozpočtová strategie, stanovení výše dluhu, zveřejňování informací

Duben 2017 - Kurz - Daň z přidané hodnoty pro účetní územních samosprávných celků (Kladno)


•Co je vlastně daň z přidané hodnoty – podstata DPH, jak to funguje
•Legislativní změny od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH
•Záznamní povinnost – co je podkladem pro evidenci DPH, práce s účty, možnosti třídění AU pro kontrolu a evidenci
•Kontrolní hlášení a přiznání k DPH – jak a čím jsou naplňovány, co je třeba sledovat a kontrolovat
•Komunikace s finanční správou – možnosti kontroly a podání, jaké výstupy z odeslání uchovat, daňová informační schránka

Leden 2017 - seminář pro účetní územních samosprávných celků (Kladno)


•Účetní závěrka roku 2016 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
•Legislativní změny od 1. 1. 2017 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH

Listopad 2016 - Nabídka školení pro pracovníky územních samosprávných celků (Kladno)

Poskytování finančních prostředků obcím, svazkům obcí, příspěvkovým organizacím, spolkům, obecně prospěšným společnostem, fyzickým a právnickým osobám (Kladno)
•Stručný výklad § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
•Veřejnoprávní smlouva, smlouva o veřejné finanční podpoře a smlouva darovací - specifikace k čemu která slouží, rozdíly, výhody a nevýhody, splnění podmínek pro platné uzavření smluv
•Rozdělení smluv podle příjemců finančních prostředků
•Rozdělení smluv podle povinnosti schvalování a zveřejňování
•Přehled položek rozpočtové skladby s vazbou na jednotlivé smlouvy a poskytované finanční prostředky

Říjen 2016 - Nabídka školení pro správce rozpočtu územních samosprávných celků (Kladno)


•Sestavení návrhu rozpočtu, úpravy návrhu, evidence a schvalovací proces dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
•Pravomoci starosty a rady obce při změnách rozpočtu, příklady stanovení rozsahu pro rozpočtová opatření dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
•Co je rozpočtové opatření a co změna rozpisu rozpočtu
•Praktické ukázky sestavení návrhu rozpočtu
•Praktické ukázky přípravy rozpočtového opatření a změny rozpisu rozpočtu

Říjen 2016 - Nabídka školení nejen pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)


•Druhy a možnosti vyřazování majetku – darováním, prodejem, převodem, znehodnocením, zastaráním, zmařenou investicí
•Postupy při vyřazování – schvalování, zveřejňování, rozdíly nakládání s majetkem odpisovaným a neodpisovaným
•Účtování vyřazení dle druhu majetku způsobu vyřazení

Říjen 2016 - Nabídka pracovního semináře uživatelů modulů poplatky a příjmové agendy z KEO-W (Kladno)


•Příjmové agendy x Poplatky – rozdíly při vedení agend s ohledem na legislativu
•Systém práce s číselníky, nastavení, úpravy a kontrola, opravy a změny číselníků
•Záznam nového poplatníka s přiřazením konkrétního poplatku či záloh a vyúčtování
•Úhrady poplatků a plateb záloh – v plné a částečné výši
•Vytváření předpisu, význam nastavení číselníků
•Práce s upomínkami a penalizacemi

Září 2016 - Nabídka semináře pro pracovníky obcí (Kladno)


•Práce členů zastupitelstva, odpovědnost jednotlivých členů, možnosti úkolování starosty, výborů a členů zastupitelstva, přehled pravomocí
•Rozhodování a schvalování - co schvaluje starosta, co rada obce, je-li zřízena; a co zastupitelstvo
•Vnitřní předpisy v kompetenci vedoucího úřadu – pracovní řád, organizační řád, spisový, skartační a archivační řád – legislativa, význam a obsah
•Změny zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Červen 2016 - Nabídka školení uživatelů programu KEO4 pro zpracování majetku a mezd územních samosprávných celků (Kladno)


•Zpracování ELDP a ISP – generování, kontrola a případné opravy, odeslání
•Práce s archivem – zařazení bývalého zaměstnance, přiřazení nového pracovního vztahu
•Práce s číselníky, možnosti úprav číselníku pro automatické zaúčtování
•Nejčastější chyby – zadávání DPN, pracovní doby a výše odměn včetně jejich krácení
•Podrobný postup při prodeji DM – ocenění RH, převod na účet 035, 036, vyřazení
•Podrobný postup při prodeji části pozemku – ocenění RH, převod na účet 036, vyřazení
•Technické zhodnocení – potřebná výše technického zhodnocení a jeho zadání k majetku
•Práce s investičními transfery – ukázka práce s přiřazením transferů k majetku
•Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Květen 2016 - Nabídka na školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Rakovník)


•Rozpočtová skladba – změny dle vyhlášky č. 56/2016 Sb., platné od 9.2.2016
•Práce s rozpočtem – z pohledu účetní a z pohledu správce rozpočtu
•Schvalování rozpočtových opatření a vnitřních směrnic

Květen 2016 - Prezentace programového vybavení KEO4 – Spisová služba (Kladno)


•výhody nové verze spisové služby, technické nároky, možnosti nasazení, převod dat...
•předvedení práce s programem - příjem dokumentů, vyřizování dokumentů, šablony...
•vazba na Czech POINT, konverze z moci úřední, elektronická podatelna, podpora skenování, časová razítka

Duben 2016 - Nabídka školení uživatelů programu KEO-W - plátce DPH územních samosprávných celků (Kladno)


•Pořízení prvotních dokladů s ohledem na evidenci a zaúčtování DPH pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH
•Záznamní povinnost a kontroly zaúčtování
•Zpracování kontrolního hlášení a řádného přiznání k DPH
•Uzávěrka daňového přiznání
•Opravné a dodatečné přiznání k DPH
•Způsoby odesílání
•Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Duben,Květen 2016 - Kurz - Mzdová agenda územních samosprávných celků (Kladno)


•Pracovní vztahy ÚSC – legislativa, náležitosti pro personální evidenci, stanovení odměn a platů, co vše je třeba ke kterému pracovnímu vztahu
•Propočty u jednotlivých pracovních vztahů, legislativa pro stanovení výše odvodů a srážek, výpočty
•Povinnosti vůči OSSZ, ZP, FÚ, MFČR a zaměstnanci – evidence, přehledy, potvrzení, - co, kdy a jak, včetně počátku pracovního vztahu a jeho ukončení
•Co potřebuje z mezd účetní – možnosti požadavků pro zaúčtování, vzorové výstupy z mezd
•Roční práce – vyúčtování daní ve vztahu k FÚ a zaměstnanci

Leden 2016 - seminář pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)


•Účetní závěrka roku 2015 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
•Legislativní změny od 1. 1. 2016 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH

Listopad 2015 - školení uživatelů programu KEO4 pro zpracování majetku a mezd (Kladno)


Připravili jsme pro Vás doplňující školení k novému programovému vybavení KEO4. Školení je rozděleno na dvě části. První část bude věnována mzdám – jak si provádět kontrolu zadání, výstupy z mezd, odesílání přehledů, zpracování ISP, zpracování statistiky, vyúčtování daní a nejčastější chyby. Druhá část bude věnována majetku, kde se zaměříme na zpracování inventur spolu s ukázkami výstupů inventurních soupisů z účetnictví KEO-W a oceňování pozemků KEO-X. •Pracovní doba – zkrácený úvazek, kalendář a jiný režim – zadávání, nejčastější chyby
•Měsíční zpracování – neodpracovaná doba – podmínky správného výpočtu průměrů
•Odměny zaměstnanců a srážky včetně exekucí, evidence praxe a platový výměr, platové tarify VPP – zadávání, nejčastější chyby
•Zpracování ISP, statistiky, roční zúčtování daní
•Změny stavu majetku – nákup, prodej, vyřazení, přecenění
•Výstupy pro inventarizaci majetku – KEO4 majetek, KEO-W účetnictví, KEO-X oceňování pozemků
Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Listopad 2015 - školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany)


Přiznání k dani z příjmů právnických osob
•Rozdělení nákladů a výnosů pro zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob – územních samosprávných celků včetně členění na hlavní a hospodářskou činnost
•Příprava účetních výstupů pro zpracování přiznání, pomůcky pro výpočty
•Možnosti elektronického zpracování přiznání, kontroly správnosti, přílohy přiznání
•Postupy při elektronickém podání datovou schránkou a pro svazky obcí přes EPO
•Praktické ukázky
V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete přihlášku dle dispozic uvedených ve všeobecných podmínkách. Uzávěrka přihlášek je 5 pracovních dnů před konáním školení.

Říjen 2015 - Kurz (Kladno)


Na základě četných požadavků opakujeme jarní čtyřdenní kurz Obec a majetek, jehož účelem je projít hospodaření s majetkem od prvotní evidence, ocenění, zařazení, účtování pořízení z různých zdrojů - nákup, dar, dotace, úvěr, odpisování majetku až po postupy při vyřazování z důvodů likvidace, prodeje, převodu, daru. Jednoduše řečeno obecní majetek od A do Z. •Co vše je majetkem – definování a třídění majetku, evidence a výkazy, prvotní doklady, vztah prvotních dokladů k účtové osnově
•Oceňování majetku, kategorizace, zařazování na účty, stanovení odpisů, evidence odpisů v agendě majetek a v účetnictví
•Majetek z pohledu účetnictví – zdroje financování a postupy účtování
•Inventarizace majetku – skutečnost a vazby na účetní stavy
Kurz je rozvržen do čtyř termínů a obsahuje vždy výklad k tématu, „domácí cvičení“ a jeho kontrolu. Výklad navazuje tematicky na sebe, takže kurz nelze rozdělit. Kapacita účastníků kurzu je omezena do 20 osob.

Září 2015 - Seminář pro pracovníky obcí (Kladno)


Legislativa se zaměřením na povinnosti související s ukončením kalendářního roku včetně změn platných od 1.1.2015 s dopadem na závěrku letošního roku
•Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočtová pravidla) a vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – zpracování návrhu rozpočtu, proces schvalování, význam rozpočtu a jeho sledování a případné změny, povinnosti ve vztahu k MFČR a zřízeným organizacím (MŠ, ZŠ, atd.), inventarizace majetku, plán inventur, schválení odpisového plánu s novou „zbytkovou“ hodnotou majetku, příprava účetní závěrky a závěrečného účtu
•Starosta – statutární zástupce – povinnosti, zodpovědnost - obecní úřad x obec, zaměstnanci, možnosti odměňování, správa majetku, střet zájmů, certifikáty, hesla (seznam OVM, datové schránky, spisová služba, CzechPoint, Homebanking, CSÚIS)
•Souhrn činností vyplývajících z legislativy – co vše se musí stihnout do konce roku

Květen 2015 - Kurz Obec a majetek (Kladno)


Na základě četných požadavků jsme pro Vás připravili kurz Obec a majetek, jehož účelem je projít hospodaření s majetkem od prvotní evidence, ocenění, zařazení, účtování pořízení z různých zdrojů - nákup, dar, dotace, úvěr, odpisování majetku až po postupy při vyřazování z důvodů likvidace, prodeje, převodu, daru. Jednoduše řečeno obecní majetek od A do Z.
Co vše je majetkem – definování a třídění majetku, evidence a výkazy, prvotní doklady, vztah prvotních dokladů k účtové osnově
Oceňování majetku, kategorizace, zařazování na účty, stanovení odpisů, evidence odpisů v agendě majetek a v účetnictví
Majetek z pohledu účetnictví – zdroje financování a postupy účtování
Inventarizace majetku – skutečnost a vazby na účetní stavy

Květen 2015 - Školení pro účetní územních samosprávných celků. (Kladno, Libočany, Krupka)


Účetní závěrka roku 2014 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
Legislativní změny od 1. 1. 2015 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH

Leden 2015 - Seminář pro účetní územních samosprávných celků. (Kladno)


Účetní závěrka roku 2014 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
Legislativní změny od 1. 1. 2015 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní, mezd, majetku a DPH

Listopad 2014 - Seminář pro pracovníky obcí - „Minimum znalostí člena zastupitelstva“. (Kladno)


Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – pravomoci starosty, rady, zastupitelstva, povinnosti a odměňování členů zastupitelstva
Stručný výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočtová pravidla) - význam a sledování obecního rozpočtu, povinnosti ve vztahu k MFČR a zřízeným organizacím (MŠ, ZŠ, atd.)
Předpisy a povinnosti starostů, místostarostů a členů zastupitelstva – obecní úřad x obec, zaměstnanci, správa majetku, střet zájmů, certifikáty, hesla (datové schránky, spisová služba, CzechPoint, Homebanking, CSÚIS)
Souhrn činností vyplývajících z legislativy s termíny plnění

Říjen 2014 - Nabídka školení pro pracovníky územně samosprávných celků. (Kladno, Libočany)


Stručný přehled peněžních toků - příjmů, výdajů a financování, tvořících základ rozpočtu
Stručný přehled výnosů a nákladů, které se podílejí a ovlivňují hospodaření obce
Příprava návrhu rozpočtu – možnosti, zveřejnění, změny
Proces schvalování rozpočtu – legislativa, náležitosti usnesení
Příprava závěrkových prací – majetek, pohledávky a závazky, časové rozlišení, smlouvy, atd., materiály k odsouhlasení - podklady z inventarizace majetku a závazků
Závěrečný účet X Účetní závěrka – vysvětlení zásadních rozdílů mezi těmito dvěma důležitými procesy, které se často zaměňují i když se jedná o značně odlišné činnosti
Proces schvalování závěrečného účtu – legislativa, náležitosti usnesení
Proces schvalování účetní závěrky – legislativa, náležitosti usnesení

Záží 2014 - Seminář pro pracovníky obcí. (Kladno)


Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – se zaměřením na odměňování starostů a místostarostů, zejména v souvislosti s ukončením funkčního období
Harmonogram příprav pro předání agend úřadu a obce „novému“ zastupitelstvu – protokol pro předání funkce, ukončení platností certifikátů a el. podpisů, inventarizace majetku
Souhrn činností vyplývajících z legislativy – co vše se musí stihnout do konce roku

Květen 2014 - Školení pro pracovníky územně samosprávných celků. (Kladno, Rakovník, Lobočany, Proboštov)


Účtování dlouhodobého majetku ve vazbě na evidenci majetku, dle nových pravidel, platných od 1. 1. 2014 – pořízení, vyřazení, oceňování – jak, a ke kterému datu, na jaký účet
Účetní výkazy – obsah a vazby jednotlivých částí, kontroly proti evidenci majetku a zaúčtování
Schvalování účetní závěrky za rok 2013 z pohledu účetní – co předložit zastupitelstvu, náležitosti protokolu o schválení, zaúčtování účetní závěrky a odeslání zprávy do CSÚIS

Duben, Červen 2014 - Školení uživatelů programu KEO-W pro zpracování účetnictví ÚSC. (Kladno)


Způsoby zadávání prvotních dokladů – možnosti – šablony, automatické operace, kopírování již vytvořených dokladů
Způsoby opravování dokladů – možnosti oprav textů, zaúčtování, evidence DPH
Tiskové sestavy – co lze tisknout a kdy
Způsoby naplňování a odesílání výkazů
Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Listopad 2013 - Školení uživatelů programu KEO-W pro zpracování účetnictví ÚSC. (Kladno)


Příprava na zpracování účetnictví v programu KEO-W, případný převod dat z KEO-DOS
Naplnění účtové osnovy, zadání schváleného rozpočtu, zadání počátečních stavů
Práce se zaloľenými knihami, pokladnou a bankou
Šablony, automatické operace, měsíční uzávěrky, opravy
Návaznost na modul fakturace, poplatky a homebanking
Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Listopad 2013 - Školení pro pracovníky územně samosprávných celků. (Kladno)


Charakteristika rozpočtu – příjmy, výdaje, financování včetně podkladů (smlouvy a smluvní závazky)
Příprava návrhu rozpočtu – možnosti, zveřejnění, změny
Proces schvalování rozpočtu – legislativa, náležitosti usnesení
Příprava závěrkových prací – vše potřebné pro zaúčtování – majetek, pohledávky a závazky, časové rozlišení, smlouvy, atd., materiály k odsouhlasení - podklady z inventarizace majetku a závazků

Říjen,Listopad 2013 - Školení pro pracovníky územně samosprávných celků. (Kladno, Praha, Libočany)


Směrnice pro inventarizaci majetku a závazků
Plán inventur – vydání, schvalování, zodpovědnost
Inventurní soupisy – příprava, možnosti
Inventarizační zpráva – obsah, náležitosti

Září 2013 - Seminář pro pracovníky obcí. (Kladno)


Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – novela platná od 1.1.2014 – výběr týkající se problematiky obcí – smluvní právo – kupní, darovací smlouva, smlouva o dílo, nájem, pacht, výprosa a další, – věcné právo – náhrada škody, věcná břemena, nová terminologie a pojmy
Vyhláška č.220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Příprava a schvalování rozpočtu – nejčastější chyby a nedostatky
Jak mají vypadat daňové a účetní doklady, aby mohly být řádně a včas uhrazeny

Květen 2013 - Školení pro účetní územně samosprávných celků (Kladno, Libočany)


První část – účetní závěrka roku 2012, která se bude letos schvalovat poprvé – příprava podkladů pro předání k posouzení a schválení, náležitosti, možnosti při neschválení
Druhá část – problematika DPH, zejména novinky dané změnami platnými od 1.1.2013

Květen, Červenec 2013 - Školení uživatelů programu KEO-W pro zpracování účetnictví (Kladno)


Příprava na zpracování účetnictví v programu KEO-W, případný převod dat z KEO-DOS
Naplnění účtové osnovy, zadání schváleného rozpočtu, zadání počátečních stavů
Práce se založenými knihami, pokladnou a bankou
Šablony, automatické operace, měsíční uzávěrky, opravy
Návaznost na modul fakturace, poplatky a homebanking
Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Květen 2013 - Seminář pro členy zastupitelstev územních samosprávných celků (Kladno)


Schvalování návrhu rozpočtu a rozpočtových opatření – rozdíl mezi rozpočtovým opatřením a změnou rozpisu rozpočtu, obsah, příprava, kompetence
Schvalování závěrečného účtu – obsah závěrečného účtu, náležitosti
Schvalování účetní závěrky obce, svazku obcí a zřízené příspěvkové organizace – rozdíly v kompetencích, obsah schvalované závěrky
Schvalování odměn členů zastupitelstev, záměrů k pronájmům či prodeji majetku, územním plánům a dalším
Povinnost schvalovat účetní závěrku je novinkou letošního roku a bude se schvalovat poprvé účetní závěrka roku 2012

Duben 2013 - Kurz nejen pro začínající účetní územních samosprávných celků (Kladno)


Základy účetnictví – prvotní doklady, vztah prvotních dokladů k účtové osnově, vzájemné vztahy účetních dokladů s účetními zápisy
Základy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční rovnice, účty tř.0 – 9, rozvaha, výsledovka, postupy účtování
Majetek účetní jednotky, druhy, evidence, odpisy
Rozpočtová skladba – k čemu slouží, jak ji správně používat, vazby konsolidačních položek, dotace a účelové znaky, porušení rozpočtové kázně

Leden 2013 - Seminář pro účetní územních samosprávných celků (Kladno)


Účetní závěrka roku 2012 - zaúčtování časového rozlišení, odpisů dlouhodobého majetku a opravných položek, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů
Legislativní změny od 1. 1. 2013 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, DPH, daní a mezd

Prosinec 2012 - Školení uživatelů programu KEO-W pro zpracování účetnictví ÚSC (Kladno)


Příprava na zpracování účetnictví od 1. 1. 2013 v programu KEO-W
Naplnění účtové osnovy, zadání schváleného rozpočtu, zadání počátečních stavů
Práce se založenými knihami, pokladnou a bankou
Zodpovězení konkrétních dotazů k práci s programem

Listopad 2012 - Školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Praha, Libočany, Krupka, Rakovník)


Časové rozlišení – postupy účtování včetně vyúčtování záloh, náležitosti směrnice
Účtování majetku – oprava - technické zhodnocení – modernizace, nově pořizovaný majetek
Příprava na PAP – Pomocný analytický přehled
Změny zákona a rozpočtové skladbě a jejich dopad na účtování přijatých a čerpaných transferů

Říjen 2012 - Školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Praha, Libočany, Krupka, Rakovník)


Způsoby odpisování a návaznost na odpisový plán
Plán inventur – vydání, schvalování, zodpovědnost
Třídění majetku pro potřeby inventarizace
Inventarizace majetku - náležitosti

Září 2012 - Semináře pro pracovníky obcí (Kladno)


Zákon č. 173/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů – jedná se zejména o „automatické“ převody majetku státu a podávání žádostí o další dosud nevypořádaný majetek.
Zákon č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – změna § 10b - poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, platnost od 1.7.2012
Změny zákona č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, zákona č. 250/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – nové třídění rozpočtové skladby a podmínky pro žádosti o po-skytování dotací, změny zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví – inventarizace majetku, změny zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – schvalování účetní závěrky svazku obcí a příspěvkových organizací zřízených obcí
Co vše se musí stihnout do konce roku

Květen 2012 - Školení práce se spisovou službou (Kladno, Kryry)


Legislativa - zákon č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě
Spisový řád obecního úřadu
Oběh dokumentů v organizaci
Práce se spisovou službou

Květen 2012 - Kurz nejen pro začínající účetní USC - Rozpočet (Kladno)


Rozpočtová skladba – co to je, jak s ní pracovat v průběhu roku, při sestavování rozpočtu, rozdělení příjmů, výdajů, financování
Rozpočtová pravidla – možnosti sestavení návrhu rozpočtu, schvalovací proces, rozpis rozpočtu, úpravy – rozpočtová opatření, rozpočtové provizorium, výhled

Duben 2012 - Školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Praha, Libočany, Krupka, Rakovník)


Účtování majetku - odpisy, oprávky, odpisový plán, časové rozlišení dotací poskytovaných na jeho pořízení, oceňování reálnou hodnotou, podrozvahová evidence, analytické členění majetku
Změny v postupech účtování dané účetními standardy č. 701 – Účty a zásady účtování na účtech, č. 703 - Transfery, č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek, č. 707 - Zásoby
Změny v postupech účtování dané vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění (náplně syntetických účtů výkazu zisku a ztráty a výkazu Rozvaha)

Duben 2012 - Kurz nejen pro začínající účetní USC (Kladno)


Základy účetnictví – prvotní doklady, vztah prvotních dokladů k účtové osnově, vzájemné vztahy účetních dokladů s účetními zápisy
Základy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční rovnice, účty tř.0 – 9, rozvaha, výsledovka, postupy účtování
Rozpočtová skladba – k čemu slouží, jak ji správně používat, vazby konsolidačních položek, dotace a účelové znaky, porušení rozpočtové kázně

Leden 2012 - Seminář pro pracovníky obcí (Kladno, Libočany, Krupka)


Účetní závěrka roku 2011 - proúčtování časového rozlišení a dopočtu oprávek za uplynulá období, odsouhlasení účtů s inventarizací, kontrola počátečních stavů.
Legislativní změny od 1. 1. 2012 v oblasti účetnictví (účtování odpisů), rozpočtové sklad-by, daní a mezd vč. změn DPH

Listopad 2011 - Školení pro pracovníky územně samosprávných celků (Kladno, Libočany, Krupka, Slaný, Rakovník)

Školení je určeno pracovníkům územně samosprávných celků, kteří zabezpečují inventarizaci a účtování majetku. Školení je zaměřeno na inventarizaci majetku dle nové vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a dále na účtování majetku do konce roku 2011, zaúčtování k 31. 12. 2011 a účtování od 1. 1. 2012 včetně odpisů a oprávek.
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků – změny oproti minulým obdobím – inventarizace dle nových pravidel, termíny, náležitosti
Účtování dlouhodobého majetku na přelomu období – při změně metody dle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
Účtování dlouhodobého majetku na přelomu období – od 1. 1. 2012 dle Českého účetního standardu č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku

Říjen 2011 - Školení pro pracovníky územně samosprávných celků (Kladno, Libočany, Krupka, Slaný, Rakovník)

Školení je určeno pracovníkům územně samosprávných celků, kteří zabezpečují evidenci majetku. Cílem školení je seznámení se s problematikou odpisování majetku, stanovení postupů přípravy na odpisování majetku a propočet oprávek pro přechod do roku 2012.
Trocha teorie – co to jsou odpisy majetku, jejich význam, druhy, odpisový plán ...
Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – č. 708 – Odpisování majetku.
Co si připravit, abychom vše zvládli do konce roku
Jednotlivé fáze přechodu na odpisování
Práce s „dooprávkováním“ – co to je, proč a jak na to

Září 2011 - Seminář pro pracovníky obcí (Kladno)

Seminář je určen všem, kteří pracují na obcích a nesou odpovědnost za chod obecního úřadu a obce. Budeme se věnovat poslední fázi reformy veřejných financí a správě dalších základních registrů, jejichž zprovoznění je plánováno do konce tohoto roku, dále se zaměříme na územní plány, neboť stávající územní plány a jejich změny platí pouze do 31. 12. 2015.
Reforma veřejných financí – poslední fáze – inventarizace majetku dle nové inventarizační vyhlášky, odpisování majetku ÚSC – termíny, příprava, náročnost, náležitosti.
Správa základních registrů – zprovoznění dalších registrů – termíny, kontrola údajů, náležitosti<
Územní plánování – stručný přehled právních předpisů z oblasti územního plánování, působnost obce, přehled druhů územně plánovacích dokumentací, důsledky pozbytí platnosti stávajících územních plánů a co udělat proto, aby měla obec i po 31. 12. 2015 platný územní plán.
Souhrn činností vyplývajících z legislativy – co vše se musí stihnout do konce roku

Květen 2011 - Školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany, Krupka, Slaný, Rakovník)

Pokladna – různé způsoby vedení, jak si práci zjednodušit a co nelze opomenout. Náležitosti, časté chyby při vedení a účtování - vratky, storna snižováním výdajů při příjmech z vyúčtování.
Účtování majetku – neinvestičního a investičního včetně dotací či úvěrů na pořízení, vyúčtování dotací a účtování splácení úvěrů.
Zákon o DPH od 1. dubna t.r. – změny v termínech uplatňování daně na vstupu, náležitosti daňových dokladů pro uplatnění této daně, změny v odpovědnosti za uplatňovanou výši daně.

Duben 2011 - Kurz nejen pro začínající účetní územních samosprávných celků (Kladno)

Základy účetnictví – prvotní doklady, vztah prvotních dokladů k účtové osnově, vzájemné vztahy účetních dokladů s účetními zápisy
Základy podvojného účetnictví – aktiva, pasiva, bilanční rovnice, účty tř.0 – 9, rozvaha, výsledovka, postupy účtování
Rozpočtová skladba – k čemu slouží, jak ji správně používat, vazby konsolidačních položek, dotace a účelové znaky, porušení rozpočtové kázně

Duben 2011 - Seminář pro pracovníky obcí - „Minimum znalostí člena zastupitelstva II“ (Kladno)

Práce výborů a komisí, úkolování, kontrola plnění
Rozpočtové provizorium, rozpočtový výhled a charakteristika rozpočtu obecně
Sledování rozpočtu, realizace rozpočtových opatření, povinnosti ve vztahu k zřízeným organizacím (MŠ, ZŠ, atd.), dotační tituly a jejich vliv na rozpočet

Duben 2011 - Seminář pro pracovníky obcí - „Minimum znalostí člena zastupitelstva“ (Kladno)

Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – pravomoci starosty, rady, zastupitelstva, povinnosti a odměňování členů zastupitelstva
Stručný výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočtová pravidla) - význam a sledování obecního rozpočtu, povinnosti ve vztahu k MFčR
Předpisy a povinnosti starostů, místostarostů a členů zastupitelstva – obecní úřad x obec, zaměstnanci, správa majetku, střet zájmů, certifikáty, hesla (datové schránky, spisová služba, CzechPoint, Homebanking, CSÚIS)
Souhrn činností vyplývajících z legislativy s termíny plnění

Leden 2010 - Seminář pro účetní územních samosprávných celků (Kladno)

Účetní závěrka roku 2010 - proúčtování časového rozlišení, odsouhlasení účtů s inventarizací, nové výkazy - Přehled o finančních tocích a o změnách vlastního kapitálu, kontrola počátečních stavů
Legislativní změny od 1. 1. 2011 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby, daní a mezd

Listopad 2010 - Předvedení programového vybavení pro obce KEO-X, včetně ukázek práce s jednotlivými moduly. (Kladno)


Listopad 2010 - Seminář pro pracovníky obcí - „Minimum znalostí člena zastupitelstva“ (Kladno)

Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – pravomoci starosty, rady, zastupitelstva, povinnosti a odměňování členů zastupitelstva
Stručný výklad zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (rozpočtová pravidla) - význam a sledování obecního rozpočtu, povinnosti ve vztahu k MFčR a zřízeným organizacím (MŠ, ZŠ, atd.)
Předpisy a povinnosti starostů, místostarostů a členů zastupitelstva – obecní úřad x obec, zaměstnanci, správa majetku, střet zájmů, certifikáty, hesla (datové schránky, spisová služba, CzechPoint, Homebanking, CSÚIS)
Souhrn činností vyplývajících z legislativy s termíny plnění 

Říjen,Listopad 2010 - Školení pro účetní územně samosprávných celků (Kladno, Libočany, Krupka, Slaný, Rakovník)

Vazby účtů vstupujících do Rozvahy. Význam majetkových účtů a účtů zúčtovacích vztahů.  
Vazby účtů vstupujících do Výkazu zisku a ztráty (Výsledovka)  
Vazby účelových znaků na položky rozpočtové skladby vstupujících do výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M  
Příklady účtování, kontroly vazeb mezi jednotlivými výkazy  
Doporučení pro třídění a ukládání účetních dokladů, knih a výkazů 

Září 2010 - Seminář pro pracovníky obcí (Kladno)

Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění – se zaměřením na odměňování starostů a místostarostů, zejména v souvislosti s ukončením funkčního období
Harmonogram příprav pro předání agend úřadu a obce „novému“ zastupitelstvu – protokol pro předání funkce, ukončení platností certifikátů a el. podpisů, inventarizace majetku
Souhrn činností vyplývajících z legislativy – co vše se musí stihnout do konce roku

Červen 2010 - Školení pro účetní ÚSC – uživatele KEO (Kladno)

Zpracování výkazu Příloha za III. a VI. měsíc v KEO a odeslání všech výkazů za 1. a 2. čtvrtletí do CSÚIS, včetně praktických ukázek práce s programem ALIS-ÚIS.

Školení květen 2010 - Školení pro účetní územních samosprávných celků  (Kladno, Libočany, Krupka, Slaný, Rakovník, Praha)

Účtování dlouhodobého majetku – pořízení, vyřazení včetně oceňování reálnou hodnotou při vyřazování, účtování fondů ÚSC
Účtování voleb – přijaté dotace a náklady na volby
Příprava na zpracování výkazu Příloha
Kontroly zaúčtování
Příprava na předávání dat do CSÚIS – Centrální systém účetních informací státu

Praktické školení práce s programem Spisová Služba KEO-X (Únor - Březen 2010 - Počítačová učebna)

Základy práce v SSL
Práce s dokumenty (Více dokumentů, oprava dokumentu, uložení dokumentu mimo SSL....)
Hromadný dopis
Práce s datovou schránkou
Práce s adresářem


Školení únor 2010 - Školení pro účetní územních samosprávných celků (Kladno, Libočany, Krupka, Slaný, Rakovník)

Změny v postupech účtování od 1. 1. 2010, uplatňování akruálního principu zejména při účtování podmíněných a nepodmíněných transferů (poskytované a přijímané dotace)
Příklady účtování běžných a investičních příjmů, výdajů a transferů
Odepisování pohledávek - příprava, sledování, účtování


Seminář - leden 2010 (Kladno, Libočany, Krupka)

Účetní závěrka roku 2009
Legislativní změny od 1. 1. 2010 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby a mezd
Převodový můstek pro přechod na „účetnictví státu" dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.


Připravované změny účetnictví ÚSC - listopad 2009 (Praha, Kladno, Libočany)

Vzhledem k tomu, že mnohé vyhlášky zatím nebyly nebyly vydány, věnovali jsme se návrhu vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, návrhu převodového můstku a dále nové "technické vyhlášce o účetních záznamech" č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a změnám zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, se zaměřením na vybrané účetní jednotky, platným od 1. 1. 2010.


Školení říjen - listopad 2009 (Praha, Kladno)

Spisová služba KEO-X s návazností na datové schránky
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
Vyhlášky č. 191-194/2009 Sb., týkající se spisové služby, autorizované konverze dokumentů a informačního systému datových schránek.
Autorizovaná konverze dokumentů
Elektronické podepisování
Datové schránky v praxi - webový portál (administrace)


Seminář - Září 2009 (Kladno)

Legislativní změny, časová posloupnost příprav a realizace, nároky na vytíženost obcí a jejich zaměsnanců
Datové schránky - k čemu jsou určeny, jak je používat, aktivace, povinnosti uživatele - hesla, zabezpečení, údržba, zprovoznění včetně vnitřních předpisů.
Spisová služba - k čemu slouží, jak ji používat, možnosti a povinnosti obcí, vnitřní předpisy pro práci se spisovou službou.
CzechPoint - význam, možnosti a povinnosti úřadů, vnitřní předpisy, dotační politika - vyúčtování dotací na CzechPoint, zpracování monitorovací zprávy přes Benefit MVČR a povinnosti příjemce dotace.
Možnost uplatnění mimořádné slevy na sociálním pojištění za období leden - červenec 2009 - náležitosti a postupy při uplatnění.
Obecné informace o chystaných změnách v oblasti účetnictví a výkaznictví - „státní pokladna" od 1. 1. 2010, předpokládaná náročnost na účetní jednotky - zabezpečení a zpracování.


Mimořádný seminář - Červen 2009 (Kladno)

Spisová služba, CzechPOINT, datové schránky, monitoring a připravované změny mezd
Seminář byl věnován informacím k datovým schránkám a řešení propojení na Spisovou službu KEO-X, spisové službě s ohledem na legislativu, dále novinkám ve mzdách a účetnictví.
"Připravené změny zákona o sociálním pojištění (slevy na pojistném pro zaměstnavatele), zákoníku práce a zákona o obcích (náhrada za dočasnou pracovní neschopnost) s chystanou platností od 1.7.2009 a monitoringu hospodaření obcí, postupům vyúčtování způsobilých nákladů CzechPOINT"


Školení - Duben - Květen 2009 (Praha, Kladno, Slaný, Libočany)

I. Základy zákona o DPH a sledování obratu u ÚSC
Školení bylo zaměřeno na výklad pojmosloví a principů zákona o DPH, nezbytných pro práci účetní. Charakteristiku oblasti veřejné správy a ekonomické činnosti z pohledu zákona o DPH, sledování obratu - co zahrnujeme a co nikoliv, proč tomu tak je, členění v účetnictví ÚSC, rozlišování pomocí položek rozpočtové skladby.
II. ÚSC plátcem DPH - základy účtování
Na školení jsme se věnovali přiřazování a uplatňování sazeb DPH dle činností ÚSC a zákona o DPH, uplatňování osvobození od daně, náležitostem daňových dokladů a daňové evidence, postupům účtování, kontrolám správnosti zaúčtování, sestavování daňového přiznání.


Seminář - Leden 2009 (Kladno, Libočany, Krupka)

Seminář byl zaměřen na roční uzávěrku r. 2008, nasazení počátečních stavů pro rok 2009 a na legislativní změny od 1. 1. 2009 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby a mezd, zejména na změny dané zákonem č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon o DPH, se zaměřením na postupy ÚSC - plátce DPH, změny v oblasti nemocenského pojištění, zdravotního pojištění a daně z příjmu v oblasti účetnictví a mezd.


Školení - Říjen - Listopad 2008 (Praha, Kladno, Slaný, Libočany, Krupka, Rakovník)

DOKLADOVÁ INVENTURA A ZMĚNY V OBLASTI MEZD
Věnovali jsme se dokladovým inventurám - přípravě podkladů a inventurních soupisů, dále změnám v oblasti mezd - zákonu č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákonu č . 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění - náhradě mzdy za dočasnou pracovní neschopnost vyplácenou malou organizací, dávkám nemocenského pojištění vypláceným OSSZ - povinnostem malé organizace - ÚSC, PO od 1. 1. 2009.

ÚČETNICTVÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (říjen - Libočany)
Věnovali jsme se směrné účtové osnově - významu a používání účtů účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy a účtových skupin 27 - Návratné finanční výpomoci, 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky a 95x - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky. Postupům účtování čerpání úvěrů a půjček včetně dalšího poskytování z prostředků obce a fondů (FRB, SF) a jejich splácení. Součástí školení byl souhrnný příklad na čerpání, poskytování a splácení.


Seminář - Září 2008 (Kladno)

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PRO ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
Seminář byl zaměřen na změny zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), týkajících se výkonu funkce starosty v období voleb nebo při nedostatečném počtu členů zastupitelstva v přechodných obdobích - demise starosty, demise zastupitelstva apod., změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platnými od 1. 1. 2009, které se týkají všech obcí, dále chystaným změnám rozpočtových pravidel, dopadu na rozpočtový proces - sestavování rozpočtu, výhledu a provizoria od 1. 1. 2009 včetně svazků obcí - zodpovědnost, správní delikty a postihy, kontroly zřízených příspěvkových organizací, a obeznámili jsme se s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů s ohledem na již platné změny ve výkaznictví - mezitímní závěrky a další připravované změny zákona o účetnictví od 1. 1. 2009.


Školení - Červen 2008 (Praha, Slaný)

ÚČETNICTVÍ ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ
Věnovali jsme se směrné účtové osnově - významu a používání účtů účtové třídy 3 - Zúčtovací vztahy a účtových skupin 27 - Návratné finanční výpomoci, 28 - Krátkodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní krátkodobé závazky a 95x - Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky a ostatní dlouhodobé závazky. Postupům účtování čerpání úvěrů a půjček včetně dalšího poskytování z prostředků obce a fondů (FRB, SF) a jejich splácení. Součástí školení byl souhrnný příklad na čerpání, poskytování a splácení.


Školení - Květen - Červen 2008 (Praha, Kladno, Krupka, Slaný, Rakovník, Libočany)

PLATY A ODMĚNY - PLNĚNÍ A ODVODY
Školení bylo zaměřeno na plnění a odvody dle smluv v návaznosti na zákoník práce, nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměňování členů zastupitelstev, dle občanského a obchodního zákoníku a bylo doplněno o souhrnný příklad propočtů a vazeb.


Seminář - Leden 2008 (Kladno, Rakovník)

Seminář byl zaměřen na roční uzávěrku, nasazení počátečních stavů a změny legislativy od 1. 1. 2008 v oblasti účetnictví a mezd.


Školení - Říjen - Listopad 2007

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný majetek a pozemky - možnosti pořízení vlastní činností, darováním, dědictvím, nákupem - náležitosti dokladů a postupy práce až po zaúčtování včetně praktického procvičení.
Stručný výklad zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - evidence odpracovaných hodin, minimální mzda, odměňování.

Seminář - Září 2007

ZÁKON O STŘETU ZÁJMŮ
Stručný výklad zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů - povinné osoby, druhy oznámení, termíny podání, registr oznámení - jeho zřízení a vedení, podávání informací.
Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů - co se vše oznamuje, jak, komu a kam.
Stručný výklad části zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zaměřením na odměňování zaměstnanců obcí a ředitelů příspěvkových organizací zřízených obcemi, podmínky při uzavírání dohod o pracovní činnosti a provedení práce.

Školení - Květen 2007

ÚČETNICTVÍ OBCÍ S OHLEDEM NA ZÁKON O ÚČETNICTVÍ
Školení bylo věnováno výkladu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění změn a doplňků - náležitosti prvotních dokladů - zejména cestovní náhrady, pokladna, mzdy a archivaci - příprava a realizace dle zákona o účetnictví, inventarizace majetku.


Seminář - Leden 2007

Seminář byl zaměřen na roční závěrku, nasazení počátečních stavů a změny legislativy od 1. 1. 2007 v oblasti účetnictví, rozpočtové skladby a mezd.


Školení Říjen - Listopad 2006

Školení byla zaměřena na:
- Vnitřní finanční kontrolu, připravované změny rozpočtové skladby
- Přípravu a zpracování mzdové agendy od 1. ledna 2007


Seminář - Září 2006

PŘÍPRAVA PRO VÝMĚNU ČI OBMĚNU ZASTUPITELSTEV OBCÍ
* Stručný výklad zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění se zaměřením na změny v odměňování starostů a místostarostů
* Harmonogram příprav pro předání agend úřadu a obce "novému" zastupitelstvu - protokol o předání funkce, inventarizace majetku
* Souhrn činností "nového" zastupitelstva vyplývajících z legislativy - co vše se musí stihnout do konce roku


Školení - Květen 2006

PRÁCE S ROZPOČTEM V PRAXI
Školení bylo věnováno podrobnému výkladu výkazu FIN 2-12M - co lze získat a vyčíst o plnění rozpočtu, jak je výkaz sestavován, a které zásahy při rozpočtových opatřeních mají na výkaz vliv.


Seminář - Leden 2006

Seminář byl zaměřen na roční uzávěrku, nasazení počátečních stavů a změny legislativy od 1. 1. 2006 v oblasti účetnictví a mezd.


Školení Říjen - Listopad 2005

Školení bylo určeno účetním samosprávných celků. Krok za krokem jsme převáděli méně obvyklé prvotní doklady - smlouvy (o dílo, zástavní, úvěrové apod.), zápisy, rozhodnutí, investiční faktury atd., do účetní podoby se zpětnou vazbou na výstupy z účetnictví. Naučili jsme se propočítat roční uzávěrku a nastavit počáteční stavy.


Seminář - Září 2005

* Stručný výklad zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtovýh pravidlech v platném znění - zaměření na změny - rozpočtový výhled a závěrečný účet
* Vzdělávání úředníků - kdo je úředníkem, příprava, akreditace, zkoušky, povinnosti organizace - obce
* Elektronické podatelny - legislativní předpisy, zřizování, provoz, zabezpečení, praktické ukázky zřízení a provozu podatelny


Školení - Červen 2005

POZNATKY Z KONTROL HOSPODAŘENÍ OBCÍ
- nejčastější chyby
- co udělat, abychom měli vše jak má být


Školení - Květen 2005

Náležitosti personální agendy - osobní dotazník a doplňující písemnosti, pracovní smlouva - sestavení, náležitosti, platový výměr - sestavení, náležitosti, pracovní náplň - sestavení, vazby na přidělenou platovou třídu a organizační schema, prohlášení poplatníka daně z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků - náležitosti, evidenční list důchodového zabezpečení, vydávání potvrzení pro úřad práce, správu sociálního zabezpečení a další organizace - propočty výdělků

Alena Haušildová © 2010